Witamy na stronie firmy

PANEL SYSTEM

Polityka Prywatności Panel System
1. Panel System dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności swoich klientów, użytkowników strony internetowej pod adresem www.panelsystem.pl odbiorców dostępnych za jej pośrednictwem oraz osób korzystających z usługi „Wyślij zapytanie o produkt i cenę” oraz formularzy kontaktowych (zwanych dalej: „Użytkownikami”).
2. Korzystanie ze strony internetowej www.panelsystem.pl nie wymaga z reguły podawania danych osobowych. Jeżeli do skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony konieczne jest jednak podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, jest ono dobrowolne.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”), jest Panel System Produkcja Obiektów z Płyt Warstwowych Katarzyna Gruszka z siedzibą przy ulicy B. Chrobrego 3, 05-092 Łomianki, NIP 118-161-77-55.
4. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone za pomocą elektronicznych formularzy lub korespondencji, kierowanej bezpośrednio na firmowe adresy e-mail znajdujące się na stronie www.panelsystem.pl
5. Panel System przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w konkretnych i zgodnych z prawem celach, czyli:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń z niej wynikających (podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta przez Panel System z osobą, której dotyczą dane osobowe);
b) w celu realizacji usług naszych partnerów oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w szczególności usługi „Wyślij zapytanie o produkt i cenę” – do czasu realizacji takiej usługi i rozliczeń z niej wynikających (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą);
c) w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas wymagany przepisami prawa (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny);
d) w celu dochodzenia naszych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora);
e) w celu marketingu bezpośredniego, w tym informowania o aktualnych promocjach i ofertach branżowych – do czasu otrzymania sprzeciwu przeciwko wykorzystywaniu danych osobowych na potrzeby takiego marketingu;
f) w celu udzielania odpowiedzi na kierowane do nas pytania inne niż stanowiące zaproszenie do złożenia oferty – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawą prawna przetwarzania jest zgoda osoby kierującej do nas zapytanie; skierowane do nas zapytanie będziemy uznawać za zgodę na udzielenie odpowiedzi);
g) w celu tworzenia wewnętrznych analiz i statystyk – przez czas trwania umowy i upływu okresu przedawnienia naszych roszczeń z takiej umowy osobowych (podstawą prawna przetwarzania jest nasz uzasadniony interes).
4. Bez wyraźnej zgody Użytkownika jego dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:
a) podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
b) banków (jeżeli będziemy zobowiązani dokonać zapłaty na rzecz Użytkownika),
c) podmiotów obsługujących nasze systemy informatyczne i stronę internetową,
d) podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi księgowe, doradcze, audytowe lub prawne,
e) nabywców wierzytelności (w razie nieuiszczenia w terminie zapłaty za nasze towary lub usługi).
5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar EOG, to jest Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.
8. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w dowolnej chwili tę zgodę wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych Użytkownika, jakie miało miejsce przed cofnięciem takiej zgody. Brak zgody może jednak uniemożliwić przekazywanie niektórych informacji i realizację niektórych usług.
8. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Panel System, ma prawo do:
– dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
– wnioskowania o usunięcie danych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania.
Wszelkie żądania, wnioski lub zapytania dotyczące przetwarzania przez Panel System danych osobowych Użytkowników, można kierować drogą elektroniczną na adres biuro@panel-system.local albo listownie na adres: ul. Bolesława Chrobrego 3, 05-092 Łomianki, z dopiskiem „Dane osobowe”.
9. Niezależnie od powyższych uprawnień każdy Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na cele marketingu bezpośredniego.
10. Każdy Użytkownik ma też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
11. Panel System oświadcza, w celu zabezpieczenia danych Użytkowników przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne. Jednocześnie Panel System wskazuje, że żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Dlatego pomimo podejmowanych przez Panel System wysiłków na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet.
12. Panel System zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Niniejszej Polityce Prywatności., co może wynikać z potrzeby dostosowania jej do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardach prywatności lub poszerzeniem naszej oferty. O wszelkich zmianach Panel System będzie informować na swojej stronie internetowej.